Skip to content
Ambita integrasjoner

Integrasjoner

Veiledninger, dokumentasjon, API-referanse og kodeeksempler for raskt å komme i gang med tjenestene våre.

Sist oppdatert 10.08.2023

Nye data og nye muligheter

EDR Realty RestAPI er et API vi fortløpende legger til nye tjenester og forbedrer eksisterende tjenester. Her er en oversikt over siste endringer: 

Forenklet bruk av API:

 • Personers eiendeler (personsownings): Gir oversikt over alle eierandeler til personer / organisasjoner (en kan slå opp med en eller flere personer / organisasjoner i samme søk). Tjenesten returnerer data for eiendommer og borettsandeler med tilhørende informasjon om pant, boliger/bygninger, eier / medeiere, adresser, kjøp (siste omsetning) – alt v.h.a. et søk. Eksempel oppslag med 2 organisasjonsnr.
 • Eiendom / borettsandel med bolig og pant (cadastreextended, shareextended): Gir oversikt over mest brukte data for eiendommer og borettsandeler. Tjenesten returnerer data om eiendommer / borettsandeler med tilhørende informasjon om pant, boliger/bygninger, eiere, adresser, kjøp (siste omsetning) – alt v.h.a. et søk. Eksempler, oppslag eiendom.

Gjør det enklere å benytte API’et, blant annet ved uthenting av informasjon knyttet til lånesaksbehandling, forsikring, megleroppdrag, skifte, m.v. Kilde grunnboken og Matrikkelen.

 

Ny og bedre boligverdi, boliger og fritidsboliger:

 • Boligverdi (housingvalue / surroundinghousingvalue): Vi tilbyr nå et nytt og mer presist verdiestimat der vi nå tilbyr estimat for både boliger og fritidsboliger. Nytt estimat et datagenerert estimat av markedsverdien. Estimatet beregnes for tilnærmet alle boliger og fritidsboliger i Norge ved bruk av en algoritme utarbeidet av teknologiselskapet Virdi AS. Verdiestimatet beregnes blant annet basert på beliggenhet, fysiske egenskaper ved boligen, offentlige boligdata, markedsforhold og data oppgitt av boligeiere på hjemla.no. Eksempel, oppslag eiendom.

Gir nyttig informasjon, for eksempel ved lånesaksbehandling, takst, megleroppdrag, skifte, m.v. Kilde Virdi.

 

Nye data og nye muligheter pant

 • Støtte for beløper i annet enn NOK (lienscalculation, customerscore, creationofrights, m.fl.): Vi beregner nå beløp i NOK for frivillige pant og tvangspant i annet enn NOK. Dette med utgangspunkt i valutakoder fra Norges Bank. For valutakoder som er utgått benyttes omregningsfaktor til gjeldende valutakode (slik at en selv ikke trenger å beregne pant i NOK). Beregnet beløp vises både på dokumenter og i aggregert informasjon for eiendommer og borettsandeler. Gjelder alle tjenester der pant vises. Eksempel oppslag pant eiendom (amountInNok).
 • Beregnet restgjeld, pant (lienscalculation, customerscore, m.fl.): Vi estimerer nå restgjeld for frivillige pant. Forutsetter annuitetslån med fast nedbetalingsplan på 25 år og 12 terminer pr. år. SSBs årlige gjennomsnittsrente for boliglån er benyttet (gir et estimat på pantets størrelse). Eksempel oppslag pant eiendom (outstandingDebt).
 • Informasjonsfelter for frivillig pant og tvangspant (lienscalculation, customerscore, creationofrights, m.fl.): Informasjonsfelter om pant er tvangspant, samt om frivillig pant er pantsettelseserklæring eller sikringspant. Dette slik at en at en slipper å teste på dokumenttypekoder. Eksempel eiendom (isEnforcemen / isPledgingStatement / isPledgeSecuringBond).
 • Prioritetsrekkefølge (lienscalculation): Forbedret håndtering av prioritetsrekkefølge slik at angivelse av prioritetsrekkefølge støttes for flere eiendommer og borettsandeler enn tidligere.

Merverdi, blant annet ved uthenting av informasjon knyttet til lånesaksbehandling, forsikring, megleroppdrag, skifte, m.v. Kilde grunnboken, Norges Bank og SSB.

 

Nye data og nye muligheter, landbrukseiendommer:  

 • Landbruksdata og driftsenheter (operatingunits): Gir oversikt over driftsenheter med tilhørende landbrukseiendommer, landbruksarealer med ulik bonitet (dyrket mark, skogareal, m.v.), samt relasjon til produsentregisteret. Eksempel, oppslag eiendom.

Sikrer pantsettelse, og salg / eierskifte for alle eiendommer som inngår i en driftsenhet. Kilde Landbruksregisteret.

 

Nye data og nye muligheter, organisasjoner:
Det opprettes i mange tilfeller egne aksjeselskap med eierskap til en eiendom. Dette gjerne med flere nivåer av aksjeselskaper som eier andre aksjeselskaper. Vi tilbyr derfor tjenester og data som gjør det mulig å få innsikt i denne type eierforhold.   Dette i tillegg til at vi tilbyr selskapsinformasjon fra enhetsregisteret.  

Overordnet og underordnede eiere av aksjeselskap (organizations): Gir informasjon om hvilke selskap som eier mer en 50% av aksjeselskapet som står som eier i grunnboken (viser både overordnet eier og rot-nivå). Eksempel , oppslag organisasjon:
Oppslag organisasjonsnr
Root (toppnivå)
Parent (nivået over)
Children (nivået under)
allDescendants (alle underligende nivåer under)

Eierandeler konsern (Conglomerateownerships): Gir mulighet til å liste eierandeler for et konsern der eierandeler utgjør mer enn 50% av grunnboksført aksjeselskap (håndterer også struktur med flere eiernivåer). Eksempel , oppslag organisasjon her, og her. 

Informasjon om selskaper, samt roller, procura og signaturrett (organizations): Gir informasjon om roller, procura og signaturrett. Nye data er tilgjengelige ved å benytte parameter includeBrreg=true. Eksempel , oppslag organisasjon.
Informasjon om forretningsfører (accountant): Mulighet til å finne forretningsfører for en organisasjon, eksempel, organisasjon.

Gjør det enklere å benytte API’et, blant annet ved uthenting av informasjon knyttet til lånesaksbehandling, forsikring, megleroppdrag, skifte, m.v. Kilde grunnboken, Matrikkelen, enhetsregisteret, aksjonærregisteret.

 

Nye data og nye muligheter eiendommer og borettsandeler

 • Krav om konsesjon eller egenerklæring (cadastres): Tilbyr informasjon om hvilke konsesjonsregler som gjelder for eiendommen (bo/driveplikt, landbrukseiendom, egenerklæring kreves ved salg, m.v.). Eksempel oppslag eiendom (concession).
 • Informasjon om primæreierskap / sekundæreierskap, eiendom / borettsandel (ownershipsowningthiscadastre / ownershipsowningthisshare): Gir informasjon om eier har folkeregistrert bostedsadresse på eiendommen. Eksempel eiendom (isResidence).
 • PROM: (cadstres) Viser estimert PROM i kvm (foreløpig bare for Oslo kommune. Eksempel eiendom promDerived / promSource).
 • Postnr og poststed (cadstres, shares): Postnr og poststed utledet v.h.a. geometri slik at postkretstilhørighet også angis på eiendommer og borettsandeler uten adresse (postalPlace)
 • Utledet informasjon, eiendommer og borettsandeler:
 • Bygninger på seksjonerte eiendommer (lenke fra cadastres): Bygninger som ligger på seksjonert eiendom vises også på seksjoner.
 • Grunnbok (landregistry): Mulighet til å presentere adresse til eiendom og borettsandel ved å benytte parameter includeAddress=true. Eksempel eiendom (formattedAddress).
 • Støtter ikke tinglyste eiendommer ved validering av matrikkel: Tjeneste benyttes for finne gjeldende matrikler for utgåtte matrikler (validation), eksempel eiendom.
 • Støtte for nye føringer i grunnboken (landregistry, creationofrights): Støtte for nye dokumenttyper knyttet til «Hjemmel til bruksrett», samt støtte for leieavtaler og rettigheter i personers eierandeler, m.v.
 • Pdf: Støtter PDF nedlastning via lenke (download=true), eksempel eiendom.
 • http: Støtter pragma i headder

Gjør det enklere å benytte API’et, blant annet ved uthenting av informasjon knyttet til lånesaksbehandling, forsikring, takst, megleroppdrag, skifte, m.v. Kilde grunnboken, Matrikkelen, Oslo kommune, Lovdata.

 

Nye data og nye muligheter, adresse

 • Formatering adresse (adresses, m.fl): Ferdig formaterte gate-/vei-adresse og postadresse (for å forenkle presentasjon av adresser). Eksempel adresse (formatted).

Gjør det enklere å benytte API’et.

 

Nye data og nye muligheter, person 

 • Kildeinformasjon persondata og coadresse person (owners, ownershipsowningthiscadastre, ownershipsowningthisshare, persons, m.fl): Gir informasjon kilde for person / persondata. Eksempel person (currentDataSource, coAddress).
 • Nye felter med antall eide eiendommer, antall eide borettsandeler (ownedCadastres / ownedshares). Krav om eierandel på mer enn 25% (homeequity): Eksempel person.
 • Personens eierandeler (persons): Gi informasjon om antall eide eiendommer og borettsandeler, samt tinglyste leieavtaler, en person eier eller har eid. Dette både for aktive eierskap og historiske eierskap. Kan også kombineres med parameteronlyMaxCadastreLevel=true / onlyMaxShareLevel=true om en ikke ønsker bortfesterettigheter (numberOfCadastreOwnerships, numberOfShareOwnerships, numberOfUnregisteredOwnerships, numberOfLeaseAgreements)
 • Score av personer med anonymisert score av medeiere (persons): Score av person / organisasjon med oppgitt id.  Gir i tillegg følgende informasjon om oppgitt person / organisasjon også anonymisert score for medeiere med samme bostedsadresse som person oppgitt i søk (medeier i en eller flere eiendommer / borettsandeler). Mulighet for å søke videre med detaljert score også for medeiere v.h.a. lenker, eksempel person (customerscorecoowner).

Gir nyttig informasjon om personer og organisasjoner

 

Kommer snart

Nye data og nye muligheter ved slutten av året:
- Støtte UUID for matrikkel-objekter (eiendommer, gater, adresser, kretser, bygninger boliger / bruksenheter, m.v.)
- Ny tjeneste for enklere å kunne håndtere historiske eierskap
01
Dager
23
Timer
45
Minutter
67
Sekunder

Har du spørsmål?