Skip to content
Norge

Bærekraftig verdiskapning og ansvarlig virksomhet

Bærekraftig selskap

Regjeringen har i Eierskapsmeldingen (Meld. St. 8, 2019-2020) skissert sine forventninger til hvordan selskaper med statlig eierandel arbeider med bærekraft og opptrer som ansvarlig virksomhet.

Et bærekraftig selskap balanserer økonomiske, miljømessige og sosiale forhold slik at man bidrar til langsiktig verdiskaping, bevarer dagens behov – uten å ødelegge for kommende generasjoners behov. En ansvarlig virksomhet innebærer å identifisere og håndtere risikoen selskapet påfører miljø, samfunn og mennesker. Næringslivet er en viktig aktør for å oppnå bærekraftsmålene fra FN. Teknologiske endringer gir muligheter for økt verdiskaping, men også ny risiko som Ambita må forstå og forholde seg til.

Konkret forventes det at selskapene med statlig eierandel arbeider systematisk med sitt arbeid som ansvarlig virksomhet og er ledende på sine områder. I Ambita er ansvarlighet en integrert del av vår operasjonelle virksomhet. Ambita har, ved å digitalisere hele tinglysingsprosessen, gitt avgjørende bidrag til at vi i dag har et transparent og oversiktlig eiendomsmarked der kriminelt ervervede midler ikke så lett kan gjemmes bort. Det bidrar til effektivitet i økonomien, styrker demokratiet og er et positivt bidrag til landets grunnleggende infrastruktur. Ambitas mål er å skape et effektivt, trygt og åpent eiendomsmarked.

Eierskapsmeldingen

Når det gjelder det spesifikke arbeidet med ansvarlig virksomhet har Ambita lagt vekt på de føringer som er gitt i Eierskapsmeldingen. Der har regjeringen blant annet skissert forventninger knyttet til hhv. klima og miljø, menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og antikorrupsjon.

  • Klima og miljø: Ambita har et naturlig miljøfokus, da digitalisering av papirbaserte rutiner er en sentral del av konsernets virksomhet. Vi har en godt innarbeidet kultur på å begrense reisevirksomheten, og en kartlegging av Ambitas samlede energiforbruk viste at selskapet har svært lavt utslipp av klimagasser, selv til kontorbedrift å være. Miljøfokuset kommer også til uttrykk i hverdagslige rutiner. Ambita har jevnlig sykle til jobben-aksjon, og vi håper på vekst i antall syklister. Antallet parkeringsplasser er kuttet til et minimum.

  • Menneskerettigheter: Ambita har ansatte i Norge og Sverige og driver all virksomhet i tråd med lover der menneskerettighetene er godt implementert. Vi har fokus på at menneskerettighetene er godt ivaretatt også ved kjøp av IT-tjenester fra aktører i andre land. Ambita gjennomfører aktsomhetsvurderingen ved tilnærming til mulige oppdrag / virksomhet i andre land.
  • Arbeidstakerrettigheter: Ambita forholder seg til norsk lov og etterlever derved også ILOs åtte kjernekonvensjoner, i tråd med forventningene beskrevet i Eierskapsmeldingen. Vi er i tillegg opptatt av å praktisere et ikke-diskriminerende og inkluderende arbeidsliv. I Ambita har vi gode onboarding-prosesser. Alle nyansatte tildeles en fadder og tar del i selskapets fellesordninger fra første arbeidsdag. Ambita har de siste to årene tilbudt praksisplass til personer som har vansker med å komme seg ut i arbeidslivet etter sykdom. Vi har tilrettelagt i form av oppgaver og oppfølging, slik at de har fått reell arbeidstrening og derfra kommet tilbake i jobb.
  • Antikorrupsjon: Ambita praktiserer en åpenhetskultur og har ingen skjulte pengestrømmer eller plassering av midler i «skatteparadiser» e.l. Vi har laget våre egne selskapstilpassede Anti-Corruption Guidelines som alle ansatte må signere på at de er gjort kjent med.

Ambita gjør også en aktsomhetsvurdering av områdene over ved at man vurderer eksisterende og mulige konsekvenser av virksomheten. Dette gjøres som del av selskapets risikostyring.

Arbeidet med ansvarlig virksomhet bevisstgjør oss, slik at vår forretningsvirksomhet utøves på en måte som er i overensstemmelse med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

Ambita har en begrunnet skattepolicy som er tilgjengelig på selskapets nettsider.

Mangfold

I Ambita er vi bevisst verdien av og jobber hele tiden målrettet med mangfold. Vi har hele tiden som mål å ha en organisasjon bestående av ansatte med ulik utdannings- og erfaringsbakgrunn, alder, kjønn samt kulturell og geografisk bakgrunn. Vi er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering i virksomheteng forholder oss til diskriminerings- og tilgjengelighetslovgivningen.

Likestilling

Vi har etablerte strategier og gjennomfører hele tiden tiltak som fremmer likestilling. Tilbakemeldingene fra de ansatte i den årlige arbeidsmiljøkartleggingen bekrefter fravær av diskriminering i forhold til kjønn, alder, legning, kulturell eller og etnisk tilhørighet. I selskapet er det godt tilrettelagt for kvinner i ledelse og styre med det resultat at det er 50% kvinner i toppledelsen og 50% i styret.

I Ambita har vi et arbeidsmiljø og en organisering som legger til rette for at kvinner og menn kan lykkes i like stor grad. Selskapet arbeider aktivt for å være en arbeidsplass der det ikke skal forekomme diskriminering knyttet til forhold som blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse og utviklingsmuligheter. Det har aldri blitt konstatert ulikheter i lønn eller andre forhold grunnet kjønn, funksjonsevne, etnisitet, alder eller lignende forhold.

Personalpolitikk og rekruttering

Vår personalpolitikk tilrettelegger for inkludering og mangfold og i alle våre ansettelsesprosesser er dette viktige utvelgelseskriterier. Denne er kommet frem gjennom et bevisst arbeid og gjennomføres konsekvent på lik linje for begge kjønn. Vi har lik tilrettelegging for alle ansatte når det gjelder fri, permisjoner, reduserte stillinger etc. En overordnet rekrutteringsstrategi i selskapet er at vi skal ha en bredde når det gjelder fagkunnskap og kjønn. Dette er grundig diskutert og forankret i ledergruppen.

Vi er bevisst problemstillingen rundt likestilling og legger den til grunn i de beslutningene vi tar rundt rekruttering. Vi arbeider aktivt for å ha en balansert kjønnsfordeling og et mangfold blant de ansatte. Dette gjelder i alle roller og posisjoner i selskapet.  Ambita rekrutterer utfra behovet for kompetanse for å besette de aktuelle stillingene, og praktiserer en ikke-diskriminerende ansettelses-policy i tråd med norsk lov.

Har du spørsmål?