Skip to content
Norge

Etiske retningslinjer

Retningslinjene gjelder for alle ansatte i Ambita AS.

Generelle bestemmelser

Ansatte i Ambita utfører sine oppgaver og opptrer utad på en etisk forsvarlig måte.

Ansatte i Ambita har et selvstendig ansvar for å opprettholde og styrke selskapets omdømme, og vil gjennom sin fremtreden bidra til at tilliten og anseelsen til Ambita blir ivaretatt.

Ansatte i Ambita opptrer med respekt overfor det enkelte individ, også i situasjoner der man opplever manglende respekt hos den annen part.

Ansatte i Ambita bidrar til god informasjonssikkerhet ved å følge den til enhver tid gjeldende sikkerhetspolitikk i Ambita.

Lojalitet

Ansatte i Ambita utviser lojalitet til de beslutninger som fattes i Ambita, og etterkommer pålegg fra overordnede. Dette medfører likevel ikke noen plikt til å gjøre noe ulovlig eller uetisk.

Ansatte i Ambita bruker og tar vare på Ambitas ressurser økonomisk og rasjonelt, og unngår misbruk eller sløsing med Ambitas midler. For å nå oppsatte mål på en god, effektiv og kvalitetsmessig tilfredsstillende måte, kreves det en bevisst avveining mellom effektivitet og ressursbruk.

Ansatte i Ambita lar ikke hensynet til egen bekvemmelighet eller prestisje påvirke handlinger eller avgjørelser som foretas på vegne av Ambita.

Ansatte i Ambita melder fra til overordnet om forhold som hun eller han blir kjent med og som kan påføre Ambita, Ambitas ansatte eller omgivelsene tap eller skade, slik at det kan iverksettes tiltak med sikte på å unngå eller begrense tapet eller skaden.

Ansatte i Ambita påser, innenfor rammene av gjeldende lovgivning, at informasjon bevares og beskyttes tilfredsstillende.

Ansatte i Ambita er bevisst selskapets bedriftsøkonomiske rammer, og bevarer taushet omkring forretningsmessige forhold som er andre uvedkommende.

Åpenhet

Ansatte i Ambita gir korrekte og tilstrekkelige opplysninger til offentlige myndigheter samt til andre informasjonssøkende som har et rettskrav på informasjon fra Ambita.

Ansatte i Ambita har rett til å ytre seg kritisk om Ambitas virksomhet, herunder en rett til å varsle om kritikkverdige forhold i Ambita. Før varsling skjer, bør forholdet være forsøkt tatt opp internt.

Tillit

Ansatte i Ambita kan ikke inneha bierverv, styreverv eller annet oppdrag som er uforenlig med Ambitas legitime interesser, eller som er egnet til å svekke tilliten til de handlinger den ansatte utfører på vegne av Ambita.

Ansatte i Ambita informerer sine overordnede om bierverv, styreverv eller andre forhold som kan ha betydning for tilliten til de handlinger den ansatte utfører på vegne av Ambita.

Ansatte i Ambita vil ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot eller legge til rette for å motta gaver e.l. av noen størrelse som er egnet til, eller som av giveren er ment, å påvirke den ansattes handlinger på vegne av Ambita.

Ansatte i Ambita bruker ikke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfeller hvor disse fordelene ikke vil påvirke den ansattes handlinger på vegne av Ambita.

Forholdet til lov- og regelverk

Ansatte i Ambita vil, ifm. alle jobb-relaterte aktiviteter, etterleve den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder det globale forbudet i straffeloven § 202 a mot kjøp av seksuelle tjenester.

Vedtatt av styret i Ambita AS 2014-10-23

Har du spørsmål?