Skip to content
Samfunnsansvar

Samfunnsansvar

I Ambita jobber vi etter bærekraftige prinsipper, og føler et reelt samfunnsansvar i det vi gjør.

Ambitas løsninger skal sikre en åpen, effektiv og digital bolighandel i Norge. Vi får til dette i samarbeid med andre sentrale bransjeaktører, og vi jobber etter prinsipper som skal sikre langsiktig verdiskapning vår våre eiere, for samfunnet og for kommende generasjoner.

Reelt og ektefølt samfunnsansvar

I Ambita er fokuset på samfunnsansvar reelt og ektefølt.  Vi skal stå inne for de holdninger og verdier vi påberoper oss, og omsette disse i praktisk handling – til det beste for samfunnet.

Arbeidet med samfunnsansvar skal bevisstgjøre oss slik at Ambitas forretningsvirksomhet utøves på en måte som er i overensstemmelse med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

Les mer om bærekraftig verdiskapning og ansvarlig virksomhet.

Etiske retningslinjer

Ambitas etiske retningslinjer er utarbeidet og fastsatt av selskapets styre.  Retningslinjene inngår som et vedlegg til ansettelseskontrakten, og alle ansatte har signert på at de er kjent med dem. Styrets medlemmer er også underlagt de etiske retningslinjene.

De etiske retningslinjene regulerer blant annet

  • Krav til integritet og respektabel fremferd.
  • Plikt til å opptre miljøbevisst og utføre arbeidet med en rasjonell bruk av ressurser.
  • Taushetsplikt og lojalitet.
  • Regler for varsling.
  • Krav til habilitet.
  • Forbud mot korrupsjon og korrupsjonslignende atferd.
  • Forbud mot kjøp av seksuelle tjenester.

Les mer om våre etiske retningslinjer.

Antikorrupsjon

Ambita har nulltoleranse for korrupsjon. Våre Anti-Corruption Guidelines, sammen med våre etiske retningslinjer, binder oss til kjerneverdier som integritet, rettferdighet, bærekraft og samarbeid. Ambitas Anti-Corruption Guidelines er til for å veilede og assistere i gjenkjennelsen av korrupsjon og hvordan slike problemstillinger skal håndteres.

Les mer om Ambitas Anti-Corruption Guidelines

Har du spørsmål?