Søk på nettsiden

Digital tinglysing i sterk vekst. Hva kommer av nyheter i 2022?

Publisert 24.01.2022 av Ingrid Bergsten

Del denne siden

Siden mars 2020 har digital tinglysing og samhandling virkelig skutt fart. Bare de to siste årene har vi sett en markant økning i digitale tinglysings- og samhandlingstjenester. Ambita har store ambisjoner for det nye året, og jobber kontinuerlig med utvikling av digitale tinglysingstjenester samt forbedringer av din brukeropplevelse. En viktig del av arbeidet er oppdateringer av våre tjenester opp mot løpende endringer hos Kartverket. På agendaen for 2022 står digital tinglysing av skjøter med vedlegg og digitalisering av kjøpekontrakt. Se også våre tips til hvordan du kan sikre at oppgjøret går sømløst. 

Markant økning i digital samhandling  

I desember 2021 ble det tinglyst om lag 40 % digitale skjøtepakker mot bare 3 % i mars 2020. Dette tilsier en enorm økning i bruken av og etterspørselen etter digitale tinglysing og samhandlingstjenester. I dag benytter om lag 60 % av bransjen Ambitas digitale samhandlingstjenester gjennom fagsystemene Vitec Next, Webtop og ved bruk av eTinglysing.no. Økningen i etterspørsel skyldes særlig situasjonen rundt pandemien. Vanskeligheter med fysiske kontraktsmøter har medført at behovet for digitale løsninger for bransjen har vært desto større. 

Prosentvis andel skjøtepakker som er tinglyst digitalt i Norge fra og med januar 2020 frem til desember 2021.

Ambita følger markedsutviklingen 

Digital tinglysing og samhandling har vært et viktig fokusområde i Ambita de siste årene. I tråd med den enorme etterspørselen etter tjenestene har Ambitas utviklingsteam sammen med fagekspert i Ambita, Mona Andreassen, jobbet tett med fagsystemene og bransjen. Tinglysingsteamet arbeider for å sikre at vi skal kunne levere løsninger etter behovet i markedet og i tråd med Kartverket sin lansering av nye muligheter for digital tinglysing. Det skjer stadig store endringer på dette området, og bare det siste året har det kommet en rekke oppdateringer. 

Nye endringer hos Kartverket 

I høst lanserte Kartverket en ny løsning for tinglysing av skjøter med ulike typer vedlegg. Dette muliggjør blant annet bruk av elektronisk tinglysing ved boligsalg fra et dødsbo som krever skifte/uskifteattest. Kartverket jobber nå for fullt med utvidelse av en fullmaktløsning. Denne vil åpne mulighetene for nybyggavdelinger og andre som jobber med eiendomsutvikling der det er utstrakt bruk av fullmakter i forbindelse med tinglysing. Vi har som mål å komme raskt ut i markedet med løsninger som er tilpasset de nye mulighetene fra Kartverket. Vi har derfor en ambisjon om å levere skjøter med vedlegg i løpet av våren.   

Samarbeid med Vitec om digital kjøpekontrakt  

I arbeidet med å tilby tjenester for en heldigitalisert bolighandel, jobber vi kontinuerlig med å digitalisere flere ledd i eiendomsoverdragelsesprosessen. I arbeidet er digitalisering av kjøpekontrakt høyt prioritert. Vi jobber nå tett sammen med Vitec for å kunne levere en digital kjøpekontrakt mellom meglere og banker. Målet er å få denne på plass i løpet av inneværende kvartal. En heldigital kjøpekontrakt vil sikre en enklere, raskere og bedre brukeropplevelse for alle involverte parter. For eksempel medfører dette at kjøper slipper å være et mellomledd i overleveringen.  

Forbedringer i eTinglysing.no 

Vi er svært opptatt av god brukeropplevelse i våre løsninger. Tinglysingsteamet i Ambita er nå i gang med å utarbeide et nytt brukergrensesnitt på eTinglysing.no. Det nye grensesnittet baserer seg i stor grad på brukerinnsikt og testfaser ute hos meglere som ønsker å bidra til løsningen. På denne måten sikrer vi at vi ivaretar brukerperspektivet underveis i prosessen. 

Det nye brukergrensesnittet vil rulles ut gradvis, samtidig som vi faser ut det gamle. Lanseringen i første omgang vil være tinglysing av sikring som den første delleveransen. Deretter vil vi tilby hele leveransen med både skjøtet og skjøtepakken. Det nye grensesnittet i eTinglysing.no vil gjøre det enda enklere og mer intuitivt å tinglyse sikringer og skjøtepakker. 

Gode tips når du jobber med oppgjøret  

En sikker dataflyt på alle områder mellom megler og bank er en viktig del av vårt samarbeid med bransjen mot digitaliseringen av bolighandelen. I dag kan nærmest alle store boliglånsbanker samhandle digitalt med meglerbransjen med noen få unntak. Flere av disse planlegger å komme i gang med samhandling etter hvert, men har ennå ikke fått alt det tekniske på plass.  

Inntil videre er det derfor noen enkle tips det kan være greit å ta med seg for å sikre en god informasjonsflyt overfor banken. Du bør alltid avtale med banken om de kan samhandle digitalt på kjøpers pant etter at boligen er solgt. Bankens intensjon om samhandling kan endre seg, og det er derfor lurt å ha et våkent øye på oppdraget selv etter at det er overlevert til oppgjørsavdelingen.   

Har du spørsmål?

For henvendelser vedrørende Ambitas tinglysings-løsning, ta gjerne kontakt med:

Mona Andreassen E-mail: man@ambita.com  tlf: 415 49 955

Ønsker du å etablere en avtale med Ambita om benyttelse av digital tinglysing i ditt fagsystem Vitec Next, Webtop eller i eTinglysing.no? Ta kontakt med:

Odd Inge Olsen E-mail: oio@ambita.com tlf: 920 41 500 

Les forrige Les neste