Skip to content
Caroline Enge Jørgensen Mar 20, 2023 1:45:26 PM 2 min read

Hva betyr digitaliseringen for bygg og anlegg?

Da Norconsult Informasjonssystemer og Ambita lanserte byggesøknaden.no hadde vi et mål om å heve kvaliteten i byggeprosjekter ved å gi verdiskapning og tidsbesparende prosesser for næringen og kommunene.

For ansvarlig søker er dette kostnadsbesparende, i tillegg er utsending av for eksempel nabovarsel tidsbesparende i forhold til arbeidstimer og postsendinger som kuttes. Ansvarlig søker sparer derfor tid og kan bruke overskuddet av tiden til verdiskapning.

Digital flyt
Med digital flyt fra ansvarlig søker til kommunen vil det innen kort tid være mulig å sende tilbake feil og mangler ved en søknad tilbake til Byggesøknaden.no med strukturerte data. Eksempelvis med det nye samarbeidet med Arbeidstilsynet der det i dag er mulig å få svar i løpet av få sekunder via digital innsending. I februar var det 259 søknader til arbeidstilsynet digitalt som fikk søknadene godkjent på kort tid (DiBK, 2023). Sender du en vanlig søknad til Arbeidstilsynet må du forvente en behandlingstid på 10-12 uker.

bilde_Petter

“Vi ser på tilbakemeldinger fra våre egne kunder at de verdsetter den digitale endringen i bransjen. Prosesser går raskere og kundene våre er mer fornøyde”

Petter Skotvold, Key Account Manager i ByggesøknadenKommuner kan gi krav til profesjonelle aktører
Dersom kommunene benytter eByggesak går søknaden rett inn i systemet til kommunene slik at behandlingstiden fra kommunen også kortes ned. Dette reduserer arbeidet knyttet til behandling og arkivering. I dag kan kommuner etter eForvaltningsforskriften bestemme at byggesøknader fra profesjonelle aktører sendes inn gjennom digitale søknadsløsninger. Per i dag er det få kommuner som har bestemt dette, men forhåpentligvis vil flere kommuner sette dette som et krav (regjeringen.no, 2022).

Fremdrift
Årlig utarbeides det ca. 1600 reguleringsplaner av private aktører og kommuner for utnyttelse av landområder. Første digitale varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid ble sendt ut via Byggesøknaden.no 15. januar 2021. I løpet av 2022, ble det sendt inn hele 634 varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid digitalt gjennom Fellestjenester Plan.

Med DiBK sitt engasjement for å digitalisere byggebransjen har vi kommet lengre i prosessen sammen. Digitaliseringen for bygg og anlegg betyr at vi henger i takt med samfunnet. Dette er tidsbesparende, kostnadsbesparende og mer bærekraftig for alle parter. Det blir spennende å følge med på hvor mange som hiver seg på den digitale trenden i 2023.