Søk på nettsiden

Venter store effektiviseringsgevinster gjennom forbedringer i digital tinglysing og digitale samhandlingstjenester

Publisert 24.06.2022 av Caroline Enge Jørgensen

Del denne siden

Siden introduksjonen av digitale tinglysingstjenester i begynnelsen av 2020, har bransjen gjennomgått et digitalt skifte. Tinglysing av hjemmelsoverganger og samhandling mellom involverte parter har gått fra tidkrevende manuelle prosesser til å gjennomføres ved hjelp av noen få klikk. I mai 2022 var det 45 % av skjøtepakkene som ble tinglyst digitalt. I arbeidet med å heldigitalisere bolighandelen utvider vi i Ambita nå samhandling med digital kjøpekontrakt samt nytt brukergrensesnitt på www.etinglysing.no. I tillegg har vi store planer for høsten som forventes å øke andelen digitale skjøtepakker ytterligere.

Samhandling digital kjøpekontrakt
En av de store nyhetene som kommer, er digital kjøpekontrakt. Ambita er nå i gang med å rulle ut en løsning som muliggjør effektiv deling av dataene fra kjøpekontrakten med kjøpers bank. Dette gir bankene mulighet til å hente data og signert kontrakt for sine lånesaker, og er en del av konseptet Digital Samhandling ved Eiendomshandel. Dersom det gjøres endringer i dataene i meglers fagsystem vil endringene oversendes automatisk til bank.

Den nye løsningen vil medføre store effektiviseringsgevinster for både bank og megler. Det helt åpenbare er at det vil kunne gi en langt bedre kundeopplevelse for kjøper at informasjonen som megler har om boligkjøpet kommer direkte inn i fagsystemet til kjøpers finansieringskilde. Kjøper vil da slippe å håndtere utveksling av denne informasjonen, og meglere vil slippe å oversende kontrakten på e-post.

Maskinell utveksling av data gir også en høyere kvalitet, da man forhindrer menneskelige skrivefeil og lignende. Vårt håp er at bedre kvalitet i dataene også skal bidra til at flere skjøtepakker kan tinglyses digitalt.

Ved å oppdatere dataene inn i fagsystemet til bankene med endringer fra fagsystemet til meglerne, vil man enklere kunne samhandle rundt endringer av for eksempel overtakelsesdato. Ved at megler og bank har samme informasjon om overtakelsesdato kan man også forhindre at penger fra banken kommer for sent inn på meglers klientkonto og forsinker overtakelse eller skaper stressende situasjoner tett opp til.

I disse dager er vi i gang med å rulle ut denne tjenesten for meglere som benytter Vitec Next, men vil selvsagt også jobbe tett med andre partnere for at flest mulig skal kunne dra nytte av mulighetene løsningen gir.

Det er et par eiendomsmeglerselskaper som vil være pilot, og de vil da kjøre piloten mot noen banker. En av pilot-bankene har pekt på hvilke fordeler kjøpekontrakten vil gi de. For banken vil informasjonen havne rett i CRM-strømmen hos rådgiver/kontor som fører til raskere ferdigstilling av lånesak. Alle data om objekt for etablering av dokumenter leses inn automatisk. Det vil ikke være behov for å etterspørre kjøpekontrakt hos kunde/megler, og det vil være mulig å bygge ut ytterligere automatisert kundedialog basert på de nye dataene. For megler/oppgjør vil alle endringer av for eksempel overtakelsesdato oversendes automatisk til banken, og kjøpekontrakten vil oversendes rett i CRM-strømmen til rådgiver/kontor.

Nytt brukergrensesnitt på etinglysning.no
Etinglysning sin nettside har eksistert i lang tid og er i utgangspunktet laget for å håndtere opprettelse av dokumenter og innsending til kartverket. Vi ruller stadig ut nye tjenester for samhandling mellom megler og bank, og har derfor behov for å fornye tjenesten. Med nytt brukergrensesnitt vil vi bytte til en teknologi som gir oss større handlingsrom i å skape gode brukeropplevelser. I tillegg kommer det ny funksjonalitet på eksisterende tjenester, som for eksempel mulighet for å legge til påslag i sikringsobligasjonene.

Vi har valgt å dele opp arbeidet med nytt brukergrensesnitt for at våre kunder skal få utnyttet ny funksjonalitet så raskt som mulig. Derfor har vi valgt å starte med ny løsning for opprettelse av sikring. Når denne er rullet ut vil vi fortsette med løsning for å opprette skjøter. Dette håper vi å kunne lansere til høsten. Løsningen vil først gjøres tilgjengelig for de meglerne som benytter Vitec Next, men planen er at alle våre brukere skal nyte godt av den nye løsningen på sikt.

Vedlegg for digitale skjøter
Kartverket har lagt til rette for at man nå kan sende inn skjøter med vedlegg digitalt. I samarbeid med Vitec Next legger vi nå til rette for en ny løsning som vil håndtere vedlegg for bruktbolig. Løsningen planlegges lansert til høsten, og er estimert til å øke andelen på elektroniske skjøtepakker ytterligere ett sted mellom 15-20%.

I arbeidet med å sikre at vi har en grundig forståelse av prosessene knyttet til tinglysing med vedlegg, har vi gjennomført intervjuer med meglere og oppgjørsansatte for både bruktbolig og nybygg. Det er mange aktører involvert, og det er derfor viktig for oss å sikre at løsningen tilrettelegger for god kommunikasjon og informasjonsdeling.

Basert på intervjuprosessene prioriteres nå tilrettelegging for tinglysing med vedlegg for bruktbolig i første omgang. Dette fordi de fleste meglere og oppgjørsansatte på bruktbolig allerede kjenner prosessene rundt digitale skjøtepakker godt.

For nybygg er det flere aktører som må hensyntas i løsningen. I tillegg vil det for nybygg også være svært aktuelt med forhåndsregistrerte fullmakter hos Kartverket (til forskjell fra enkeltfullmakter som kan sendes inn som vedlegg) for å effektivisere prosessene ytterligere. Vi jobber derfor nå med å bygge en god, sikker og brukervennlig løsning også for nybygg, men dette er noe mer tidkrevende.


Har du spørsmål?
Ta kontakt med:

Mona Andreassen
Produkteier Tinglysing og samhandling
24 13 35 00
man@ambita.com

Monica Jacobsen
Områdeleder Tinglysing og samhandling
970 32 085
mja@ambita.com

Les forrige Les neste