Søk på nettsiden

Samfunnsansvar

Reelt og ektefølt

I Ambita er fokuset på samfunnsansvar reelt og ektefølt.  Vi skal stå inne for de holdninger og verdier vi påberoper oss, og omsette disse i praktisk handling – til det beste for samfunnet.

Arbeidet med samfunnsansvar skal bevisstgjøre oss slik at Ambitas forretningsvirksomhet utøves på en måte som er i overensstemmelse med internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer knyttet til menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og korrupsjon.

Les mer om Ambitas samfunnsansvar

 

Eierstyring og selskapsledelse

Ambita følger de anbefalingene som er gitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Etterlevelsen av NUES skal bidra til en transparent og tillitvekkende klargjøring av rollefordelingen mellom eier, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen

Les Ambitas redgjørelse for eierstyring og selskapsledelse

 

Etiske retningslinjer

Ambitas etiske retningslinjer er utarbeidet og fastsatt av selskapets styre.  Retningslinjene inngår som et vedlegg til ansettelseskontrakten, og alle ansatte har signert på at de er kjent med dem. Styrets medlemmer er også underlagt de etiske retningslinjene.

De etiske retningslinjene regulerer blant annet

  • Krav til integritet og respektabel fremferd.
  • Plikt til å opptre miljøbevisst og utføre arbeidet med en rasjonell bruk av ressurser.
  • Taushetsplikt og lojalitet.
  • Regler for varsling.
  • Krav til habilitet.
  • Forbud mot korrupsjon og korrupsjonslignende atferd.
  • Forbud mot kjøp av seksuelle tjenester.

Ambitas etiske retningslinjer

 

Antikorrupsjon

Ambita har nulltoleranse for korrupsjon. Våre Anti-Corruption Guidelines, sammen med våre etiske retningslinjer, binder oss til kjerneverdier som integritet, rettferdighet, bærekraft og samarbeid. Ambitas Anti-Corruption Guidelines er til for å veilede og assistere i gjenkjennelsen av korrupsjon og hvordan slike problemstillinger skal håndteres.

Anti-Corruption Guidelines