Søk på nettsiden

Skattepolicy

Formål

Formålet med denne policyen er å beskrive Ambitas skatteatferd. Skattepolicyen skal sikre at Ambita har en aktsom og ansvarlig tilnærming til skatt i sin virksomhet, og at prinsippene for denne tilnærmingen er offentlig tilgjengelig. Ambita ønsker å fremme det internasjonale arbeidet som gjøres med det formål om å hindre uthuling av ulike lands skattegrunnlag og sikre at inntektene skattlegges der verdiskaping skjer.

Eierskap og ansvar

Administrerende direktør er eier av policyen og ansvarlig for at policyen etterleves. Skattepolicyen er vedtatt av styret og vurderes årlig.

Ambitas holdning til skatt

Ambita legger til grunn at korrekt skatt skal betales til rett tid i de land der verdiene skapes og i samsvar med lokal skattelovgivning. Ambita skal etterstrebe å være optimalt skattemessig strukturert, men skal avstå fra selv å forestå aggressiv skatteplanlegging eller skattestrukturering.

Vi utfører transaksjoner mellom forretningsområdene i Ambita i henhold til armlengdeprinsippet og i henhold til gjeldende OECDprinsipper.

Risikoprofil

Ambita har lav risikotoleranse knyttet til skatt. Ambita skal følge gjeldende skattelovgivning i alle land selskapet har økonomiske interesser. Ambita kan innhente faglig bistand fra skatteeksperter ved behov, både knyttet til egen skattehåndteringen og for vurdering av skattespørsmål i mulige investeringsobjekter. Ambita skal ikke investere i selskaper eller fond som driver aggressiv skatteplanlegging og skal bruke sin posisjon som investor til å arbeide for ansvarlig skattepraksis.

Relasjon til skattemyndigheter

Ambita skal opptre transparent og ærlig i relasjoner med skattemyndighetene. Ambita skal besvare henvendelser fra skattemyndighetene profesjonelt og innen rimelig tid. Dersom Ambita oppdager feil i oversendte opplysninger skal disse rettes og vedkommende myndighet varsles så snart som mulig.

Kommunikasjon og åpenhet

Administrerende direktør, her delegert til selskapets CFO, har ansvar for kommunikasjon med skattemyndigheten og andre offentlige myndigheter vedrørende skattespørsmål. Ambita skal opptre åpent med hensyn til skatt og Ambita sitt årsregnskap og skattepolicy skal være tilgjengelige på selskapets nettside.