Søk på nettsiden

Eierstyring og selskapsledelse

Ambita følger de anbefalingene som er gitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Etterlevelsen av NUES skal bidra til en transparent og tillitvekkende klargjøring av rollefordelingen mellom eier, styre og daglig ledelse utover det som følger av lovgivningen.

 

NUES har inntatt sine anbefalinger i publikasjonen «Norsk Anbefaling Eierstyring og Selskapsledelse» av 2014-10-30. I følge dennes kapittel 1 skal selskapene gi opplysninger om hvert enkelt punkt i anbefalingen – også de punktene der anbefalingen blir fulgt.

Ambitas redegjørelse er tatt inn nedenfor.

 

N: NUES’ anbefaling

A: Ambitas praksis

———————————————

 

Kap. 1 Redegjørelse for eierstyring og

Selskapsledelse

 

N: Styret skal påse at selskapet har god eierstyring

og selskapsledelse.

A: Oppfylt.

 

N: Styret skal i årsberetningen eller dokument det er

henvist til i årsberetningen gi en samlet redegjørelse

for selskapets eierstyring og selskapsledelse.

Redegjørelsen skal omfatte hvert enkelt punkt

i anbefalingen. Dersom denne anbefalingen ikke er

fulgt, skal avviket begrunnes og det skal redegjøres

for hvordan selskapet har innrettet seg.

A: Oppfylt. Redegjørelsen er inntatt i nærværende

dokument som det er henvist til i styrets årsberetning.

Dokumentet er også offentlig tilgjengelig på selskapets

nettsider.

 

N: Styret bør klargjøre selskapets verdigrunnlag og

i samsvar med dette utforme retningslinjer for etikk

og samfunnsansvar.

A: Oppfylt. Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

er implementert i organisasjonen og er offentlig

tilgjengelig på selskapets nettsider.

 

Kap. 2 Virksomhet

N: Selskapets virksomhet bør tydeliggjøres i vedtektene.

A: Oppfylt. Selskapets virksomhet er beskrevet

i vedtektenes § 3.

 

N: Innenfor rammen av vedtektene bør selskapet

ha klare mål og strategier for sin virksomhet.

A: Oppfylt. Selskapets mål og strategier er forankret

i styret.

 

N: Vedtektenes formålsparagraf og selskapets mål

og hovedstrategier bør fremgå av årsrapporten.

A: Oppfylt.

 

Kap. 3 Selskapskapital og utbytte

N: Selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset

mål, strategi og risikoprofil.

A: Oppfylt.

 

N: Styret bør utarbeide en klar og forutsigbar

utbyttepolitikk som grunnlag for de utbytteforslag

som fremmes for generalforsamlingen.

Utbyttepolitikken bør gjøres kjent.

A: I tråd med anbefalingen.

 

N: Forslag om at styret skal få fullmakt til å dele

ut utbytte, bør være begrunnet.

A: Foreløpig ikke relevant.

 

N: Styrefullmakt til å foreta kapitalforhøyelse bør

begrenses til definerte formål. Skal styrefullmakt

dekke flere formål, bør hvert formål behandles som

egen sak i generalforsamlingen. Styrefullmakt bør ikke

gis for et tidsrom lenger enn frem til neste ordinære

generalforsamling. Tilsvarende gjelder styrefullmakter

til kjøp av egne aksjer.

A: Ikke relevant da det ikke foreligger slike fullmakter.

 

Kap. 4 Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner

med nærstående

N: Selskapet bør ha kun én aksjeklasse.

A: Oppfylt.

 

N: Dersom eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett

ved kapitalforhøyelser fravikes, bør det begrunnes.

Dersom styret vedtar kapitalforhøyelsen med fravikelse

av fortrinnsretten på bakgrunn av fullmakt,

bør begrunnelsen offentliggjøres i børsmelding

i forbindelse med kapitalforhøyelsen.

A: Foreløpig ikke relevant da en slik situasjon ikke

foreligger og selskapet heller ikke er børsnotert.

 

N: Selskapets transaksjoner i egne aksjer bør foretas

på børs eller på annen måte til børskurs. Dersom det

er begrenset likviditet i aksjen, bør kravet til likebehandling

vurderes ivaretatt på andre måter.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapets

aksjer ikke er gjenstand for omsetning.

 

N: Ved ikke uvesentlige transaksjoner mellom

selskapet og aksjeeier, aksjeeiers morselskap, styremedlem,

ledende ansatte eller nærstående av disse,

bør styret sørge for at det foreligger en verdivurdering

fra en uavhengig tredjepart. Dette gjelder ikke når

generalforsamlingen skal behandle saken etter reglene

i allmennaksjeloven. Uavhengig verdivurdering bør

foreligge også ved transaksjoner mellom selskaper

i samme konsern der det er minoritetsaksjonærer.

A: Foreløpig ikke relevant. For øvrig i tråd med

anbefalingen.

 

N: Selskapet bør ha retningslinjer som sikrer at

styremedlemmer og ledende ansatte melder fra til

styret hvis de direkte eller indirekte har en vesentlig

interesse i en avtale som inngås av selskapet.

A: Oppfylt. Dette følger forutsetningsvis av styreinstruksen

og av de etiske retningslinjene.

 

Kap. 5 Fri omsettelighet

N: Selskapets aksjer skal i prinsippet være fritt

omsettelige. Det bør derfor ikke vedtektsfestes noen

form for omsetningsbegrensninger.

A: Oppfylt. Vedtektene inneholder ikke omsetningsbegrensninger.

 

Kap. 6 Generalforsamling

N: Styret bør legge til rette for at flest mulig aksjeeiere

kan utøve sine rettigheter ved å delta i selskapets

generalforsamling, og at generalforsamlingen blir en

effektiv møteplass for aksjeeiere og styret, blant annet

ved å påse at:

 • innkalling og saksdokumenter til generalforsamlingen,

inkludert valgkomiteens innstilling

er tilgjengelige på selskapets hjemmeside senest

21 dager før generalforsamlingen avholdes

(A: Selskapets generalforsamling har vedtektsfestet

14 dagers frist.)

 • saksdokumentene er utførlige nok til at aksjeeierne

kan ta stilling til alle saker som skal behandles

 • påmeldingsfristen settes så nær møtet som mulig
 • styret og den som leder møtet legger til rette for

at generalforsamlingen får mulighet til å stemme

på hver enkelt av kandidatene til verv i selskapets

organer

 • styret, valgkomiteen og revisor er til stede

i generalforsamlingen

 • det foreligger rutiner som sikrer en uavhengig

møteledelse i generalforsamlingen

A: Oppfylt.

 

N: Aksjeeiere som ikke kan være tilstede på

generalforsamlingen bør gis anledning til å stemme.

Selskapet bør:

 • gi informasjon om fremgangsmåten for å møte

ved fullmektig

 • oppnevne en person som kan stemme for aksjeeierne

som fullmektig

 • utarbeide fullmaktsskjema, som så vidt mulig, utformes

slik at det kan stemmes over hver enkelt sak

som skal behandles og kandidater som skal velges

A: Oppfylt. Generalforsamling vil ikke bli avholdt uten

at selskapets eneaksjonær er tilstede.

 

Kap. 7 Valgkomité

N: Selskapet bør ha en valgkomité, generalforsamlingen

bør velge komiteens leder og

medlemmer, og bør fastsette dens godtgjørelse.

A: Anbefalingen har mindre relevans så lenge

selskapet kun har én eier.

 

N: Valgkomiteen bør ha kontakt med aksjeeiere,

styremedlemmene og daglig leder i arbeidet med

å foreslå kandidater til styret.

A: Anbefalingen har mindre relevans så lenge

selskapet kun har én eier.

 

N: Valgkomité bør vedtektsfestes. Generalforsamlingen

bør fastsette nærmere retningslinjer for valgkomiteen.

A: Anbefalingen har mindre relevans så lenge

selskapet kun har én eier.

 

N: Valgkomiteen bør sammensettes slik at hensynet

til aksjonærfellesskapets interesser blir ivaretatt.

Flertallet i valgkomiteen bør være uavhengig av

styret og øvrige ledende ansatte. Minst ett medlem

av valgkomiteen

bør ikke være medlem av bedriftsforsamlingen,

representantskapet eller styret.

Maksimalt ett medlem av valgkomiteen bør være

styremedlem og bør da ikke stille til gjenvalg til styret.

Daglig leder eller andre ledende ansatte bør ikke være

medlem av komiteen.

A: Anbefalingen har mindre relevans så lenge

selskapet kun har én eier.

 

N: Valgkomiteen foreslår kandidater til bedriftsforsamling

og styre og honorarer for medlemmene

av disse organer.

A: Anbefalingen har mindre relevans så lenge

selskapet kun har én eier.

 

N: Valgkomiteens innstilling bør begrunnes.

A: Anbefalingen har mindre relevans så lenge

selskapet kun har én eier.

 

N: Selskapet bør informere om hvem som er

medlemmer av komiteen og legge til rette for at aksjeeierne

kan foreslå kandidater overfor komiteen.

A: Anbefalingen har mindre relevans så lenge

selskapet kun har én eier.

 

Kap. 8 Bedriftsforsamling og styre, sammensetning

og uavhengighet

N: I selskaper som har bedriftsforsamling bør den

sammensettes med sikte på bred representasjon

fra selskapets aksjeeiere.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet

ikke har bedriftsforsamling.

 

N: Styret bør sammensettes slik at det kan ivareta

aksjonærfellesskapets

interesser og selskapets behov

for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det bør tas hensyn

til at styret kan fungere godt som et kollegialt organ.

A: I tråd med eierprinsipp 6 i Eierskapsmeldingens pkt.

8.2.7 legger staten vekt på kompetanse, kapasitet og

mangfold ut fra selskapets egenart når staten foreslår

og velger personer i selskapets styre.

 

N: Styret bør sammensettes slik at det kan handle

uavhengig av særinteresser. Flertallet av de aksjeeiervalgte

medlemmene bør være uavhengige av

ledende ansatte og vesentlige

forretningsforbindelser. Minst to av de aksjeeiervalgte

medlemmene bør være uavhengige av selskapets

hovedaksjeeiere.

A: I tråd med anbefalingen.

 

N: Ledende ansatte bør ikke være medlem av styret.

Dersom ledende ansatte er styremedlem, bør det

begrunnes og få konsekvenser for organiseringen av

styrets arbeid, herunder bruk av styreutvalg for å bidra

til en mer uavhengig forberedelse av styresaker, jf.

punkt 9.

A: Oppfylt. Ledende ansatte er ikke medlem av styret.

 

N: Styrets leder bør velges av generalforsamlingen

hvis allmennaksjeloven ikke krever at vedkommende

skal velges av bedriftsforsamlingen eller av styret,

som følge av en avtale om at selskapet ikke skal ha

bedriftsforsamling.

A: Oppfylt. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

 

N: Styremedlemmer bør ikke velges for mer enn to

år av gangen.

A: Oppfylt.

 

N: I årsrapporten bør styret opplyse om deltagelse

på styremøtene og om forhold som kan belyse styremedlemmenes

kompetanse. I tillegg bør det opplyses

hvilke styremedlemmer som vurderes som uavhengige.

A: Oppfylt. Se egen presentasjon av styremedlemmene

inntatt i årsrapporten i tilknytning til styrets årsberetning.

 

N: Styremedlemmer bør oppfordres til å eie aksjer

i selskapet.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapets

aksjer ikke er gjenstand for omsetning.

 

Kap. 9 Styrets arbeid

N: Styret bør fastsette en årlig plan for sitt arbeid med

særlig vekt på mål, strategi og gjennomføring.

A: Oppfylt. Dette er implementert i styrets møteplan /

årsplan.

 

N: Styret bør fastsette instrukser for styret og for

den daglige ledelsen med særlig vekt på klar intern

ansvars- og oppgavefordeling.

A: Oppfylt. Dette er inntatt i styreinstruksen / instruksen

for adm. direktør.

 

N: For å sikre en mer uavhengig behandling av saker

av vesentlig karakter hvor styreleder selv er eller har

vært aktivt engasjert, bør annet styremedlem lede

diskusjonen i slike saker.

A: Oppfylt. Prinsippet er tatt inn i styreinstruksen.

 

N: Større selskaper skal etter allmennaksjeloven ha

revisjonsutvalg. Det samlede styret bør ikke fungere

som selskapets revisjonsutvalg. Mindre selskaper bør

vurdere etablering av revisjonsutvalg. I tillegg til lovens

krav om revisjonsutvalgets sammensetning mv. bør

flertallet av medlemmene i utvalget være uavhengig

av virksomheten.

A: Anbefalingen retter seg primært mot allmennaksjeselskaper.

Selskapet har ikke etablert revisjonsutvalg.

 

N: Styret bør også vurdere bruk av kompensasjonsutvalg

for å bidra til grundig og uavhengig behandling

av saker som gjelder godtgjørelse til ledende ansatte.

Slikt utvalg bør bestå av styremedlemmer som er

uavhengige av ledende ansatte.

A: Oppfylt. Kompensasjonsutvalget består av tre av styrets

medlemmer som er uavhengige av ledende ansatte.

 

N: Styret bør informere om eventuell bruk av styreutvalg

i årsrapporten.

A: Oppfylt. Informasjon er gitt i styrets årsberetning,

i noter til regnskapet og i nærværende dokument.

 

N: Styret bør evaluere sitt arbeid og sin kompetanse årlig.

A: Oppfylt. Siste evaluering ble gjennomført i desember 2017.

 

Kap. 10 Risikostyring og intern kontroll

N: Styret skal påse at selskapet har god intern

kontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring

i forhold til omfanget og arten av selskapets virksomhet.

Internkontrollen og systemene bør også omfatte

selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk

og samfunnsansvar.

A: Oppfylt. Ambita har etablert en egen metodikk

og verktøy for risikostyring og gjennomgår risiko og

mulighetsbildet 2 ganger årlig med styret. Revisor

avgir årlig en rapport til styret i etterkant av hovedrevisjonen

av selskapet med bl.a. revisors vurderinger

av selskapets internkontroll og risiko.

 

N: Styret bør årlig foreta en gjennomgang av selskapets

viktigste risikoområder og den interne kontroll.

A: Oppfylt. Styret gjennomgår selskapets risiko og

mulighetsbilde 2 ganger årlig. Revisor avgir årlig en

rapport til styret i etterkant av hovedrevisjonen av

selskapet med revisors vurdering av selskapets

internkontroll og risiko.

 

Kap. 11 Godtgjørelse til styret

N: Godtgjørelsen til styret bør reflektere styrets ansvar,

kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.

A: I tråd med eierprinsipp 9 i Eierskapsmeldingens pkt.

8.2.10 legger staten i sin vurdering av godtgjørelse til

styret i selskaper med statlig eierandel vekt på at godtgjørelsen

skal reflektere styrets ansvar, kompetanse,

tidsbruk og virksomhetens kompleksitet.

 

N: Godtgjørelse til styret bør ikke være resultatavhengig.

Opsjoner bør ikke utstedes til styremedlemmer.

A: Oppfylt.

 

N: Styremedlemmer, eller selskaper som de er

tilknyttet, bør ikke påta seg særskilte oppgaver for

selskapet i tillegg til styrevervet. Dersom de likevel

gjør det, bør hele styret være informert.

Honorar for slike oppgaver bør godkjennes av styret.

A: Oppfylt.

 

N: Dersom det har vært gitt godtgjørelser utover vanlig

styrehonorar, bør det spesifiseres i årsrapporten.

A: Oppfylt. De eneste godtgjørelser utover styrehonorar

er de honorarer generalforsamlingen fastsetter for

medlemmene av Kompensasjonsutvalget. Beløpene er

identifisert i lederlønnserklæringen som er inntatt som

note til regnskapet.

 

Kap. 12 Godtgjørelse til ledende ansatte

N: Styret utarbeider retningslinjer for godtgjørelse til

ledende ansatte i henhold til loven. Retningslinjene

fremlegges for generalforsamlingen. Styrets

erklæring om lederlønn bør være et eget saksdokument

til generalforsamlingen. Det bør være klart

angitt hvilke retningslinjer som skal være veiledende

for styret og hvilke som eventuelt skal være bindende.

Generalforsamlingen bør stemme separat over hver

av retningslinjene.

A: Oppfylt. Styrets retningslinjer for lederlønn støtter

seg på disse hovedprinsippene:

 • Det er styrets ansvar å fastsette retningslinjer for

godtgjørelse til ledende ansatte. Daglig leders

godtgjørelse fastsettes av styret.

 • Godtgjørelsen til ledende ansatte skal være

konkurransedyktig,

men ikke lønnsledende

sammenlignet med tilsvarende selskaper.

 • Styret skal bidra til moderasjon i godtgjørelsen

til ledende ansatte.

 • Hovedelementet i en godtgjørelsesordning bør være

fastlønnen.

 • Ordningene skal utformes slik at det ikke oppstår

urimelig godtgjørelse på grunn av eksterne forhold

som ledelsen ikke kan påvirke.

 • De enkelte elementer i en lønnspakke vurderes

samlet. Styret skal ha en oversikt over den totale

verdien av den enkelte leders avtalte godtgjørelse

og redegjøre for denne på en lett tilgjengelig måte

i selskapets årsregnskap.

 • Den samlede godtgjørelsen skal ses under ett

når styret vurderer denne i forhold til statens

retningslinjer.

 • Styret skal påse at godtgjørelsesordningene ikke

gir uheldige virkninger for selskapet eller svekker

selskapets omdømme.

 • Ledende ansatte skal ikke ha særskilt godtgjørelse

for styreverv i andre selskaper i samme konsern.

 • Styret har etablert et eget kompensasjonsutvalg som

forbereder styrets behandling av lederlønnssaker.

 • Avtaler inngått før ikrafttreden av statens retningslinjer

for lederlønn av 2015-02-13 kan opprettholdes.

 • Eventuell variabel lønn skal bygge på følgende

prinsipper:

 • Det skal være en klar sammenheng mellom de

mål som ligger til grunn for den variable lønnen,

og selskapets mål.

 • Variabel lønn skal være basert på objektive, definerbare

og målbare kriterier som lederen kan påvirke.

Flere relevante målekriterier skal legges til grunn.

 • En ordning med variabel lønn skal være transparent

og klart forståelig. Ved redegjørelse for ordningen er

det vesentlig å få belyst forventet og potensiell maksimal

utbetaling for hver enkelt deltaker i programmet.

 • Ordningen skal være tidsbegrenset.
 • Samlet oppnåelig variabel lønn, dvs. hva som maksimalt

kan opptjenes det enkelte år, bør ikke overstige

50 pst. av fastlønn, med mindre særskilte hensyn

tilsier det.

 • Opsjoner og andre opsjonslignende ordninger skal

ikke benyttes.

I tråd med § 7 i selskapets vedtekter foretar ordinær

generalforsamling en rådgivende avstemning over

styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelsen.

 

N: Retningslinjene for fastsettelse av godtgjørelse

til ledende ansatte bør angi hovedprinsippene for

selskapets lederlønnspolitikk. Retningslinjene bør

bidra til sammenfallende interesser mellom

aksjeeierne og ledende ansatte.

A: Oppfylt. Ref. også ovenstående punkt.

 

N: Resultatavhengig godtgjørelse til ledende ansatte

i form av opsjons-, bonusprogrammer eller lignende,

bør knyttes til verdiskaping for aksjeeierne eller

resultatutvikling for selskapet over tid. Slike ordninger,

herunder opsjonsordninger, bør være prestasjonsrettede

og forankret i målbare forhold som den ansatte

kan påvirke. Det bør settes et tak på resultatavhengig

godtgjørelse.

A: Oppfylt. Selskapets bonusprogram var for 2017

begrenset til to månedslønner. Selskapet har ikke

opsjonsordninger.

 

Kap. 13 Informasjon og kommunikasjon

N: Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets

rapportering av finansiell og annen informasjon

basert på åpenhet og under hensyn til kravet om likebehandling

av aktørene i verdipapirmarkedet.

A: Oppfylt. Rapporteringen skjer iht. en plan som

fastsettes i samråd med selskapets eneaksjonær. I tråd

med Eierskapsmeldingens pkt. 8.2.3 tilstreber selskapet

å være like transparent som børsnoterte selskaper.

 

N: Selskapet bør årlig publisere oversikt over datoer

for viktige hendelser som generalforsamling,

publisering av delårsrapporter, åpne presentasjoner,

utbetaling av eventuelt utbytte med mer.

A: Anbefalingen har mindre relevans da selskapet

har kun én aksjonær.

 

N: Informasjon til selskapets aksjeeiere bør legges ut

på selskapets internettside samtidig som den sendes

aksjeeierne.

A: Informasjonen tilgjengeliggjøres for selskapets

eneaksjonær i tråd med den avtalte plan for slik

rapportering.

 

N: Styret bør fastsette retningslinjer for selskapets

kontakt med aksjeeiere utenfor generalforsamlingen.

A: Selskapets kontakt med eneaksjonæren støtter seg

på de føringer som er nedfelt i Eierskapsmeldingens

pkt. 8.4. Selskapet har kvartalsvise møter med eier,

i tillegg til et eget møte vedrørende oppfølging av

selskapets arbeid med samfunnsansvar i tråd med

Eierskapsmeldingens pkt. 8.3.3.6.

 

Kap.14 Selskapsovertakelse

N: Styret bør ha utarbeidet hovedprinsipper for hvordan

det vil opptre ved eventuelle overtakelsestilbud.

A: Dette vurderes fortløpende i styret.

 

N: I en tilbudssituasjon bør styret og ledelsen ha et

selvstendig ansvar for å bidra til at aksjeeierne blir

likebehandlet, og at ikke virksomheten forstyrres

unødig. Styret har et særskilt ansvar for at aksjeeierne

har informasjon og tid til å kunne ta stilling til budet.

A: Anbefalingen har mindre relevans så lenge

selskapet kun har én eier.

 

N: Styret bør ikke forhindre eller vanskeliggjøre at noen

fremsetter tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer.

A: Ikke avvik fra anbefalingen.

 

N: Avtaler med tilbyder om å begrense selskapets

mulighet til å fremskaffe andre tilbud på selskapets

aksjer bør bare inngås når det åpenbart kan begrunnes

i selskapets og aksjeeiernes felles interesse.

Det samme gjelder avtale om kompensasjon til tilbyder hvis tilbudet ikke gjennomføres. Eventuell

kompensasjon bør være begrenset til de kostnadene

tilbyder har ved fremsettelsen av budet.

A: Ikke avvik fra anbefalingen.

 

N: Avtaler mellom selskapet og tilbyder av betydning

for markedets vurdering av tilbudet, bør gjøres offentlig

senest samtidig med melding om at tilbudet vil bli

fremsatt.

A: Ikke avvik fra anbefalingen.

 

N: Dersom det fremsettes et tilbud på selskapets

aksjer, bør ikke selskapets styre utnytte emisjonsfullmakter

eller treffe andre tiltak med formål å hindre

gjennomføringen av tilbudet, uten at dette er godkjent

av generalforsamlingen etter at tilbudet er kjent.

A: Ikke avvik fra anbefalingen.

 

N: Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer, bør

styret avgi en uttalelse med en anbefaling om aksjeeierne

bør akseptere eller ikke. I styrets uttalelse

om tilbudet bør det fremkomme om vurderingen

er enstemmig, og i motsatt fall på hvilket grunnlag

enkelte styremedlemmer har tatt forbehold om styrets

uttalelse. Styret bør innhente en verdivurdering

fra en uavhengig sakkyndig. Verdivurderingen bør

begrunnes og offentliggjøres senest samtidig med

styrets uttalelse.

A: Ikke avvik fra anbefalingen. (Deler av anbefalingen

har mindre relevans så lenge selskapet kun har

én eier.)

 

N: Transaksjoner som i realiteten innebærer avhendelse

av virksomheten, bør besluttes av generalforsamlingen,

bortsett fra i de tilfeller hvor disse

beslutninger etter loven skal treffes av bedriftsforsamlingen.

A: Ikke avvik fra anbefalingen.

 

Kap. 15 Revisor

N: Revisor bør årlig fremlegge for revisjonsutvalget

hovedtrekkene i en plan for gjennomføring av revisjonsarbeidet.

A: Oppfylt. Planen legges frem for det samlede styret

da selskapet ikke har revisjonsutvalg.

 

N: Revisor bør delta i styremøter som behandler årsregnskapet.

I møtene bør revisor gjennomgå eventuelle

vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper,

vurdering av vesentlige regnskapsestimater og alle

vesentlige forhold hvor det har vært uenighet mellom

revisor og administrasjonen.

A: Oppfylt.

 

N: Revisor bør minst en gang i året gjennomgå med

revisjonsutvalget selskapets interne kontroll, herunder

identifiserte svakheter og forslag til forbedringer.

A: Oppfylt. Da selskapet ikke har revisjonsutvalg tas

denne gjennomgangen med det samlede styret.

 

N: Styret og revisor bør ha minst ett møte i året uten at

daglig leder eller andre fra den daglige ledelsen er til

stede.

A: Oppfylt.

 

N: Styret bør fastsette retningslinjer for den daglige

ledelsens adgang til å benytte revisor til andre

tjenester enn revisjon.

A: Oppfylt.

 

N: I ordinær generalforsamling bør styret orientere

om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre

tjenester.

A: Oppfylt.